موضوعات = زمین لغزش
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-62

آیدینگ کرنژادی؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین