کلیدواژه‌ها = شرکت توزیع برق
1. مدیریت حوادث در سازمان‌های خدمات‌رسان با رویکرد قابلیت اطمینان بالا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-75

ابراهیم ایران دوست؛ مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده؛ خسرو منطقی