دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
ارزیابی خطر روان‏گرایی خاک با استفاده از مدل SWM در دشت‏های جنوبی حوزه‏ی گرگان‏رود (استان گلستان)
ارزیابی خطر روان‏گرایی خاک با استفاده از مدل SWM در دشت‏های جنوبی حوزه‏ی گرگان‏رود (استان گلستان)

محمد آمانی؛ آرزو صفویان

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 35-40

چکیده
  تحلیل خطرهای طبیعی می‏تواند ابزار مناسبی در تصمیم‏گیری، برنامه‏ریزی و اولویت‏بندی اقدامات مدیریت بحران باشد. در این پژوهش، ضمن پیش‏بینی سناریوهای بروز خطر و خسارت پدیده‏‏ی روان‏گرایی، ...  بیشتر