دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
زما ن بندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی غیرمرتبط با زمان های غیرقطعی مطالعه ی موردی: بیمارستا ن صحرایی
زما ن بندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی غیرمرتبط با زمان های غیرقطعی مطالعه ی موردی: بیمارستا ن صحرایی

مجتبی نوری؛ عمران محمدی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 97-111

چکیده
  عدم قطعیت ها در جهان پیچیده ی امروزی جزء جدایی ناپذیر مسائل روزمره هستند. با در نظر گرفتن این عدم قطعیت ها در مسائل واقعی،می توان به سطح قابل اعتمادتری از نتایج دست یافت. شرایط خاص حادثه خیز بودن کشورمان ...  بیشتر
توسعه ی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکان یابی مرا کزتوزیع در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا
توسعه ی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکان یابی مرا کزتوزیع در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا

سید محمد مهدی بنی حسینی؛ وحید برادران

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 113-127

چکیده
  با توجه به پیامدهای ناگوار حوادث غیرمترقبه که رخداد آنها عمدتاً اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش بینی است، برنامه ریزی و آمادگیقبل از وقوع حوادث برای کاهش پیامدهای آنها و مدیریت بحران اهمیت ویژه ای دارد. ...  بیشتر