دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)
واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)

محمد پودینه؛ غلامرضا میری؛ محمود رضا انوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

چکیده
  افزایش دانش و مهارت در برابر مخاطرات توسط سازمان‌های مدیریت بحران و ارتقای توانایی در راستای توسعه راهبردهای کاهش آن، ویژگی مهم یک شهر تاب آور است که لازمه آن آمادگی و آموزش همه جانبه است. بدین ترتیب ...  بیشتر
واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)
واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)

محمد پودینه؛ غلامرضا میری؛ محمودرضا انوری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 129-140

چکیده
  افزایش دانش و مهارت در برابر مخاطرات توسط سازمان­ های مدیریت بحران و ارتقای توانایی در راستای توسعه راهبردهای کاهش آن ویژگی مهم یک شهر تاب‌آور است که لازمه آن آمادگی و آموزش همه‌جانبه است. هدف اصلی ...  بیشتر