کاربرد ارزیابی خطر‌پذیری امنیتی در سامانه ریلی و ایستگاه راه‌آهن
1. کاربرد ارزیابی خطر‌پذیری امنیتی در سامانه ریلی و ایستگاه راه‌آهن

سعید قلی زاده؛ محمدعلی نکوئی؛ احسان فیضی

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94 ، آبان 1394، ، صفحه 37-46

چکیده
        مسیرهای ترابریوموصلاتی مانند سامانه‌های ریلی یکی از زیرساخت‌های مهم برای  برقراری ارتباط  میان نقاط مختلف در یک کشور  همچنین کشورهای دیگر است و در  مبادلات و تعاملات داخلی و ...  بیشتر