دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
ارزیابی خطر و ریسک بیابان‌زایی منطقه‌ی سبزوار با استفاده از مدل MICD
ارزیابی خطر و ریسک بیابان‌زایی منطقه‌ی سبزوار با استفاده از مدل MICD

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدّین

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 89-99

چکیده
  بیابان‌زایی خطری جدی برای بسیاری از کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران است. مناسب‌ترین روش برای تعیین شدت خطر بیابان‌زایی استفاده از مدل‌های تجربی است. در این تحقیق برای منطقه‌ی ...  بیشتر