دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
ارزیابی حوادث، مبتنی بر شاخص‌های پایش عملکرد ایمنی، با استفاده از اوامیکس
ارزیابی حوادث، مبتنی بر شاخص‌های پایش عملکرد ایمنی، با استفاده از اوامیکس

عزت‌اله اصغری‌زاده؛ احمدرضا قاسمی؛ محمدصادق بهروز

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 57-63

چکیده
  اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد از مهم‌ترین اقدامات برای دستیابی به مدیریت کارا و اثربخش در فرایند ایمنی و همچنین رسیدن به بهبود مداوم تلقی می‌گردد که نتایج آن شرایط را برای هرگونه اقدام اصلاحی و ارائه‌ی ...  بیشتر