کلیدواژه‌ها = نظام جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی اقتدار دفاعی امنیتی با رویکرد پدافندغیرعامل مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-19

ابوطالب شفقت؛ امین پاشایی هولاسو