کلیدواژه‌ها = مکا ن های اسکان اضطراری
تعداد مقالات: 1
1. مکا نیابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-59

عبدالرضا کاظمی نیا