تبیین الگوی جانمایی پایگاه های  مدیریت بحران با استفاده از GIS ، نمونه موردی شهر تهران منطقه3
1. تبیین الگوی جانمایی پایگاه های مدیریت بحران با استفاده از GIS ، نمونه موردی شهر تهران منطقه3

مهدی بهرام پور؛ محمد رضا بمانیان

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 51-59

چکیده
  رشد سریع و لجام گسیخته‌ی شهرنشینی منجر به درهم‌ریزی نظام توزیع خدمات و نارسایی سیستم خدماتی است که امروز در شبکه‌ی شهری ایران قابل درک است. از جمله مراکز مهم و حساس در حوزه‌ی مدیریت بحران که در فاز واکنش، ...  بیشتر