دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
راهبردهایی به منظور کاهش آسیب پذیری بافت های تاریخی در برابر زلزله مطالعه ی موردی: بافت تاریخی شهر یزد
راهبردهایی به منظور کاهش آسیب پذیری بافت های تاریخی در برابر زلزله مطالعه ی موردی: بافت تاریخی شهر یزد

محمد امجد؛ ایرج[ سلطانی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 17-32

چکیده
  این پژوهش با تدوین معیارها و شاخص های مؤثر در آسیب پذیری و مشخص نمودن نقاط آسیب پذیر در سطح بافت به دنبال تدوین راهبردهاییبرای پیشگیری و کاهش میزان خطرات احتمالی زلزله در بافت تاریخی شهر یزد است. شهر یزد ...  بیشتر
سنجش الگوی فضایی ادراک خطر به تفکیک محله‏ ها در شهر یزد
سنجش الگوی فضایی ادراک خطر به تفکیک محله‏ ها در شهر یزد

مجتبی رفیعیان؛ عاطفه پارسائیان

دوره 4، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 37-46

چکیده
  طى ربع قرن گذشته، میلیون‏ها نفر از مردم جهان به‏ شدت تحت تأثیر انواع مخاطرات قرار گرفته ‏اند. امروزه مباحث مربوط به مشارکت شهروندان در کاهش آسیب‏ پذیری در برابر مخاطرات و تشکیل جوامعی تاب‏ آور ...  بیشتر
برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد
با استفاده از مدل SWOT
برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از مدل SWOT

محمدرضا رضایی؛ سید مصطفی حسینی؛ هادی حکیمی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 35-44

چکیده
  بافت‌های تاریخی جزئی از سرمایه‌های فرهنگی ایران هستند و حکم اندوخته‌هایی متراکم را دارند. این بافت‌ها همراه با گنجینه‌هایی از خاطرات اجتماعی، شیوه‌های اندیشیدن و زیستن گذشتگان، در گذر ...  بیشتر