کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
تعداد مقالات: 32
26. پیاده سازی الگوریتم های سلسله مراتبی/ فازی جهت تعیین آسیب پذیری چند عامله ی هسته ی مرکزی شهرها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 67-76

کیومرث حبیبی؛ علی سرکارگر اردکانی؛ زاهد یوسفی؛ مجتبی صفدر نژاد


27. بررسی میزان تأثیر مدیریت راهبردی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 77-86

سید یعقوب حسینی؛ آنا دمنابی اصل


28. کاربرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره در مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-43

سعید گیوه چی؛ محمد امین عطار


29. تبیین الگوی جانمایی پایگاه های مدیریت بحران با استفاده از GIS ، نمونه موردی شهر تهران منطقه3

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-59

مهدی بهرام پور؛ محمد رضا بمانیان


31. مدیریت بحران در نشست های ساختمانی نمونه موردی: شهر تهران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-33

علی اکبر تقوایی؛ سکینه معروفی؛ معصومه رشتبری


32. برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از مدل SWOT

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-44

محمدرضا رضایی؛ سید مصطفی حسینی؛ هادی حکیمی