نویسنده = علی سرکارگر اردکانی
تعداد مقالات: 1
1. پیاده سازی الگوریتم های سلسله مراتبی/ فازی جهت تعیین آسیب پذیری چند عامله ی هسته ی مرکزی شهرها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 67-76

کیومرث حبیبی؛ علی سرکارگر اردکانی؛ زاهد یوسفی؛ مجتبی صفدر نژاد