نویسنده = سعید گیوه چی
1. ارائه الگویی جهت ارزیابی آسیب پذیری امنیتی در صنعت نفت مطالعه موردی: تاسیسات نفتی دریایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 61-67

علی جمشیدی؛ علی علیدوستی؛ سعید گیوه چی؛ روزبه رجبی