نویسنده = بابک امیدوار
تعداد مقالات: 6
1. ارائه ی الگوی رتبه بندی شریا ن های حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-95

محمد اسکندری؛ بابک امیدوار؛ مهدی مدیری؛ محمد علی نکوئی


2. ارائه‌ی مدل تهیه‎ی نقشه ی خطر لرزه ای در سیستم اطلاعات مکانی با درنظرگیری عدم قطعیت

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-81

محمد اسکندری؛ بابک امیدوار؛ مهدی مدیری؛ محمد علی نکوئی؛ علی اصغر آل شیخ


4. تحلیل خسارت شریان‌های حیاتی با در نظر گرفتن اثرات وابستگی در اثر حملات هدفمند

دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-30

محمد اسکندری؛ بابک امیدوار؛ محمدصادق توکلی ثانی


5. ارزیابی ریسک فروریزش ساختمان‌ها در مناطق شهری پس از زلزله

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-35

محمدعلی قنبری؛ بابک امیدوار


6. نحوه ی محاسبه ی اثر برق در تجهیزات شبکه ی آب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 17-33

مهرداد نعیمی؛ بابک امیدوار