نویسنده = هاشم داداش پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش ادراک ریسک مردم بر رفتارهای کاهش ریسک زلزله در شهر تهران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-68

زهرا عسگری زاده؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداش پور


2. سنجش ظرفیت های تاب آوری در مجموعه ی شهری قزوین

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-84

هاشم داداش پور؛ زینب عادلی