دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
سنجش الگوی فضایی ادراک خطر به تفکیک محله‏ ها در شهر یزد
سنجش الگوی فضایی ادراک خطر به تفکیک محله‏ ها در شهر یزد

مجتبی رفیعیان؛ عاطفه پارسائیان

دوره 4، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 37-46

چکیده
  طى ربع قرن گذشته، میلیون‏ها نفر از مردم جهان به‏ شدت تحت تأثیر انواع مخاطرات قرار گرفته ‏اند. امروزه مباحث مربوط به مشارکت شهروندان در کاهش آسیب‏ پذیری در برابر مخاطرات و تشکیل جوامعی تاب‏ آور ...  بیشتر