ارزیابی میزان تاب آوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح طبیعی )زلزله 1(
1. ارزیابی میزان تاب آوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح طبیعی )زلزله 1(

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ منصوره یاراحمدی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 57-71

چکیده
  مخاطر‌ه‌های طبیعی چالشی اساسی در دستیابی به توسعه پایدار جوامع انسانی است. این‌گونه مخاطرات این ظرفیت را دارند که در نبود سیستم‌های کاهش خطر به سوانحی هولناک و ویران‌کننده برای اجتماعات بشری تبدیل ...  بیشتر