دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
ارائه مدلی به منظور آنالیز جذابیت در زیرساخت شبکه آب
ارائه مدلی به منظور آنالیز جذابیت در زیرساخت شبکه آب

ساره رودباری؛ محمد علی نکوئی؛ روح اله طاهرخانی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 99-111

چکیده
  زیرساخت های حیاتی پایه و اساس هر جامعه ای را شکل می دهند. زندگی روزمره انسان ها تا حد بسیار زیادی به فعالیت این زیرساخت هاوابسته است و جالب تر اینکه تمامی زیرساخت ها برای ادامه عملکرد به یکدیگر نیز وابسته ...  بیشتر