نویسنده = زهره جمشیدیان
تعداد مقالات: 1
1. وا کاوی تغییرات بیابان زایی با تأ کید بر اقلیم بارش در استان قم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-119

امیرحسین حلبیان؛ زهره جمشیدیان