نویسنده = نگار محمدزاده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت معماری ـ اقلیمی مساکن پس از سانحه‌ی روستای روشنق استان اردبیل بعد از زمین‌لغزش سال 1357

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-119

رحمت محمدزاده؛ ناهیده رضایی؛ نگار محمدزاده